Styrelse:

/google70002c76d3311143.html

Ordförande

Carina Nilsson, Hjortsberga

Vice ordförande, kassör

Mona Dahlgren, Eksjö

Sekreterare, revisor:

Carl Utsi Åhlin, Eksjö

Webbutvecklare:
Michael

Kontakt Mona:
0702185463

mona.solvinden@gmail.com

Organisationsnr: 802542-8155

Protokoll första årsmötet:

2024-01-10  

Årsmöte/Styrelsemöte

Mötets öppnande:

Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

Närvarande på mötet:

(digitalt möte)

Carina Nilsson, Mona Dahlgren, Carl Utsi Åhlin, Michael Dahlgren

Val av ordförande (enhälligt):

Carina Nilsson

Justerare:

Mona Dahlgren

Godkännande av dagordning:

  1. Revisorsberättelse presenterades för årsmötet:  
  2. Resultaträkning (bifogar länkar)  

               Styrelsens förslag till diskussionsunderlag:

  • Frivilliga donationer. Medlemsavgift. Medlemsförmåner. Utbildning.
  • Kallade är Carina Nilsson, Mona Dahlgren, Carl Utsi Åhlin och Michael Dahlgren
  • Digital närvaro är tillåten.
  • Mona Dahlgren har kallat till mötet med anledning av verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi.

 Dagordningen har godkänts av styrelsen

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Sedan föreningens uppstart har det mest bollats idéer om aktiviteter och underhållning. Som PR gavs de första 30 registrerade medlemmarna en välkomstgåva till ett värde av 30 sek X 30 medlemmar = 900 kr. Inbetalningar har skett via styrelsens betalda medlemskap i första hand, samt ideellt arbete.

Efter det lades en knapp på hemsidan, där allmänheten kan ge frivilliga donationer till föreningens verksamhet. Inga donationer har dock inkommit.

En tävling där ”gulligaste marsvin” röstades fram blev också en kostnad i form av prisutdelning.

Medlemsavgifter har betalats in av styrelsemedlemmar som ett mindre startkapital (600 sek).

Då hemsidan befunnit sig under utveckling har utgifterna för denna ej tagits med som utgift i bokföringen.

Ett betalt medlemskap är i nuläget inte försvarbart, då aktiviteter fortfarande inte är tillräckliga. Och inte heller innehållet på hemsidan anses vara tillräckligt för att ta ut en medlemsavgift.

Medlemsförmåner:

Stamtavlor kan utfärdas på uppmaning av marsvinsägare. Avgift ej fastställd. Stamtavla är detsamma som att ens marsvin är registrerat i Marsvinsklubben för alla. Registreringen kan när som helst tas bort.

Ett uppfödarbevis är under bearbetning. Ett uppfödarbevis kräver mycket administration och vissa kostnader och ska därför lämnas ut till ej bestämd avgift. Uppfödarbevis lämnas till den/de som har besvarat ett antal frågor om marsvinsvård och avel. Frågorna är så här långt ihopsatta av Mona och Carina, Men finns inget färdigt formulär ännu. Rabatt på produkter i web-butiken. Samarbete är på gång med en person som syr tunnlar och filtar.

Verksamhetsplan:

Relativt nystartad förening är öppen för utveckling och förslag från, så väl medlemmar, som styrelse. Flera aktiviteter ska utvecklas.

Klubbtidningen ska färdigställas.

Mona tar på sig detta och tar gärna emot material till tidningen i form av foton, tävlingar och texter.

En webbaserad utställning planeras i MK (marsvinsklubben för alla) regi, där alla har rätt att delta med ett eller flera marsvin. Mindre administrativ avgift kan tas ut.

Hänsyn till ras kan tas till viss del, men generellt planeras för bedömning av marsvinets vård och skötsel.

Avsnitt på hemsidan www.marsvinsklubben.se angående marsvinets vård och skötsel av Monica Willnerth förväntas bli klara. Deadline föreslås till nästa styrelsemöte eller om ett år.

Vi fortsätter under året med färdigställande av frågor till formuläret för uppfödarbevis.

Utvecklar butiken med produkter av intresse för marsvinsägare och andra intresserade.

Nästa styrelsemöte:

Beslutas till senast 2025-01-10 eller därpå följande vardag.

Mötet avslutas:

Kort genomgång av dagordningen samt vad som beslutats inför kommande period.

Underskrifter:

Mona Dahlgren

Carina Nilsson

Carl Utsi Åhlin

Michael Dahlgren