Stadgar för Marsvinsklubben för alla

Senast uppdaterad 24 januari 2023

Stadgar för ideell förening Marsvinsklubben för alla


Ideella föreningens namn och säte

§ 1. Den ideella föreningen, fortsatt benämnd ”föreningen”, kallas Marsvinsklubben för alla och har säte i Småland.


Ideellt ändamål

§ 2. Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig förening med följande ändamål:

Föreningen vill samla personer i alla åldrar med husdjuret Marsvin som gemensamt intresse. För att ha roligt, dela, kunskap med mera. Internetbaserat.

Föreningen ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Föreningen är öppen för samtliga som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar.


§ 4.
Medlemsskap erhålls på följande sätt:

Registrera sig som medlem på webplats eller via e-mail.


§ 5.
Medlemsavgift

Medlemmarna är skyldiga att årligen betala en medlemsavgift som beslutas på årsmötet, dock max 50,00 SEK (femtio kronor).

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.


Ideell medlemsinsats

§ 6. Medlemmarna har möjlighet att delta i föreningen med ideella insatser enligt följande:

Att minst en gång per år dela till exempel ett foto på sitt djur, eller omgivningen. Sedan kommer det att finnas mer att bidra med, ju fler vi blir. Uppdateras efter hand och minst en gång om året.


Utträde ur föreningen

§ 7. Utträde ur föreningen sker på följande sätt:

Inaktivitet under ett helt medlemsår som är lika med kalenderår. Eller genom att sända meddelande.


Uteslutning

§ 8. En medlem som bryter mot föreningens stadgar och åsidosätter sina skyldigheter, genom att t.ex. inte betala fastställd medlemsavgift, inte följa fattade beslut, motarbeta föreningens intressen eller skadar föreningen, får uteslutas av styrelsen.


§ 9.
Innan uteslutning blir aktuellt ska medlemmen i fråga få tillfälle att, inom 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.


§ 10.
I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.


Styrelse

§ 11. Styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter med minst.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i föreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.


§ 12.
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.


§ 13.
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.


§ 14.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.


§ 15.
Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och bevaka dess intressen. Vidare ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och för att verkställa de beslut som fattas på årsmötet.


§ 16.
Styrelsens sammanträde

Styrelsen ska sammanträda då antingen ordföraren eller minst tre andra styrelseledamöter begär det.


Revisor/-er

§ 17. Föreningen ska ha minst en revisor.

Revisor/-er och i förekommande fall suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa årsmöte ägt rum.


§ 18.
Revisorn/revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast åtta veckor före det ordinarie årsmötet.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Räkenskapsår

§ 19. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.


Årsredovisning

§ 20. Senast fyra veckor innan det ordinarie årsmötet ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/revisorerna.

Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Årsmöte

§ 21. Årsmöte ska i föreningen hållas före juni månads utgång varje år.


§ 22.
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte om revisorn/en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne.


§ 23.
Förutom medlemmar får även utomstående personer närvara under årsmötet.


§ 24.
Varje medlem äger en röst på årsmötet. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Som ombud tillåts, förutom medlems sambo/make, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem, även följande personer:

Personligt ombud med fullmakt.

Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller högst i ett år från utfärdandet.


§ 25.
Omröstning sker slutet.


§ 26.
Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad.


§ 27.
Kallelse till årsmöte

a) Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast tio veckor i förväg.

b) Kallelse till extra årsmöte ska ske senast ________ veckor i förväg.

c) Kallelse ska ske enligt följande:

Kallelse via e-post, eller messenger

d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt de ärenden som ska behandlas.

e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ett årsmöte ska detta skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.


§ 28.
På ordinarie årsmöte ska förekomma:

1. mötets öppnande,

2. godkännande av dagordning,

3. val av ordförande,

4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst,

7. fastställande av röstlängd,

8. styrelsens årsredovisning,

9. revisorernas berättelse,

10. fastställande av resultat- och balansräkning,

11. beslut om resultatdisposition,

12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. arvode åt styrelsen och revisorer,

14. val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. val av valberedning,

16. av styrelsen till mötet hänskjutna frågor, och

17. mötets avslutande.


§ 29.
På extra årsmöte ska, utöver vad som framgår av föregående paragraf punkt 1-7, ärenden som blivit utlysta och inkluderade i kallelsen tas upp.


Ordningsregler

§ 30. Styrelsen har rätt att besluta om ordningsregler för föreningen.


Föreningens vinst

§ 31. Föreningens vinst ska fördelas enligt följande:

Eventuell vinst investeras efter skatter och avgifter i föreningen för att ordna evenemang eller annat som kommer de enskilda medlemmarna till godo.


Upplösning och likvidation

§ 32. Föreningen kan lösas upp frivilligt enligt följande:

Om antalet medlemmar går under tre stycken kan föreningen upplösas.§ 33.
Eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation av föreningen ska fördelas enligt följande:

Rättvis återbetalning medlem var för sig och efter avdrag för eventuella övriga kostnader.


Ändring av stadgar

§ 34. Ändring av stadgarna kan ske enligt följande:

Ändring av stadgar kan ske via årsmöte som kan vara slutet möte.
Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma 24